Lịch đối soát trả tiền commision hình thức Affiliate như sau:
Dữ liệu đối soát: Đơn thành công từ thứ 4 tuần trước đến thứ 3 tuần này
Thời gian đối soát: Thứ 4 hàng tuần
Thời gian chi trả: Thứ 5, 6 hàng tuần
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!