Netsale hiện tại có 2 nguồn hàng chính:
Nguồn hàng sẵn tại Việt Nam
- Sản phẩm Local Dropship
- Sản phẩm Local Affiliate

Nguồn hàng tại Trung Quốc

Để hiểu thêm bản chất và sự khác nhau của các nguồn hàng, vui lòng xem thêm tại: https://netsale.asia/vi-vn/blog/nhung-thay-doi-moi-nhat-cua-netsale/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!