Bạn không thể tạo 1 đơn từ nhà cung cấp Việt Nam và hàng đặt bên Trung Quốc do có kho hàng khác nhau. Bạn cần nhờ khách đặt lại thành 2 đơn và đồng bộ 2 lần.

Trước mỗi lần đồng bộ, bạn lưu ý đổi địa chỉ lấy hàng ở Shopee về địa chỉ kho tương ứng có hàng hóa đó.

Các bài viết liên quan :
Shopee] Lỗi đăng bán Shopee: Item variations have duplicate tier variation index
Shopee] Kết nối với Shopee thì đặt địa chỉ lấy hàng là kho nào?
Shopee] Đặt địa chỉ kho Shopee như thế nào khi đăng bán sản phẩm nhiều NCC?
Shopee] Bạn cần làm gì khi đơn Shopee bị hủy
Shopee] Những lưu ý khi cài đặt địa chỉ lấy hàng Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee với nguồn TQ và vận chuyển hàng về kho Naipot
Shopee] Hướng dẫn đồng bộ đơn Shopee với đơn Dropship nguồn TQ vận chuyển Naipot/Sansi và lưu kho tại Boxme
Shopee] Những lưu ý khi mô tả sản phẩm Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Hướng dẫn đồng bộ đơn Shopee với đơn Dropship nguồn hàng sẵn tại Việt Nam
Shopee] Những lưu ý khi xử lý đơn hoàn Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee từ việc nhập hàng nguồn TQ và lưu kho tại kho của bạn
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee với nguồn TQ và vận chuyển hàng về kho Sansi
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!