Nếu người bán đăng bán sản phẩm từ nhiều NCC và nhiều kho hàng, khi đồng bộ đơn từ Shopee, bạn sẽ đồng bộ theo từng NCC.

Ví dụ: Bạn đổi địa chỉ lấy hàng Shopee là địa chỉ NCC A, bạn sẽ đồng bộ đơn từ NCC A trước, sau đó bạn đổi lại địa chỉ lấy hàng Shopee thành địa chỉ NCC B, bạn sẽ đồng bộ đơn từ NCC B.

Lưu ý: Bạn không thể tạo đơn lấy hàng từ cả 2 NCC vì Shopee không qua 2 địa chỉ lấy hàng.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!